Login Form

LEK Kevlar Donmuang | ราคา

LEK Kevlar Donmuang | ราคารถกระบะ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา กรุณาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 081-632-9659

ชุดที่ 1     

ชุดภายในลายแคปล่า ลายไม้ TOYOTA VIGO Fortunerรุ่น 4 ประตู ชุดใหญ่ 4 ประตู 1 ชุดมี 13 ชิ้น ราคา 2,800* บาท 

fortune resize
  ประกอบไปด้วย แอร์ข้าง ซ้าย - ขวา 2 ชิ้น 
  คอนโซลวิทยุช่องแอร์กลางใหญ่ 1 ชิ้น 
  ฝาครอบสวิทย์กระจกไฟฟ้า 4 ประตู 4  ชิ้น 
  ฝาครอบที่วางแก้วซ้าย ขวา กลาง 3 ชิ้น
 

ฝาครอบชุดคอนโซลที่จุดบุหรี่ 1 ชิ้น

 

ครอบเกียร์ 1 ชิ้น

 

 ฝาเก็บของกลางที่เท้าแขน 1 ชิ้น

ชุดที่ 2

ชุดภายในลายแคปล่า ลายไม้ TOYOTA VIGO รุ่น 2 ประตู ชุดใหญ่ 2 ประตู 1 ชุดมี 9 ชิ้น ราคา 2,600* บาท 

vigo
  ประกอบไปด้วย แอร์ข้าง ซ้าย - ขวา 2 ชิ้น 
  คอนโซลช่องแอร์กลาง 1 ชิ้น 
  ฝาครอบสวิทย์กระจกไฟฟ้า 2 ประตู 2 ชิ้น 
  ฝาครอบที่วางแก้วซ้าย ขวา กลาง 3 ชิ้น 
  ฝาครอบชุดคอนโซลที่จุดบุหรี่ 1 ชิ้น 
   ครอบเกียร์ 1 ชิ้น
    ฝาเก็บของกลางที่เท้าแขน 1 ชิ้น
ชุดที่ 3  ชุดภายในลายไม้/เคฟล่า D-MAX CHEVROLET รุ่น 4 ประตู รุ่นแอร์เหลี่ยม แอร์กลม
ชุดมาตรฐาน 2 ประตู 1 ชุดมี 14 ชิ้น ราคา 3,000* บาท
dmix1รปเปนเซด resize
  ประกอบไปด้วย แอร์ข้าง ซ้าย - ขวา 2 ชิ้น 
  คอนโซลวิทยุที่มีช่องแอร์กลาง 1 ชิ้น  
  คอนโซเกียร์ที่วางแก้ว
  เก๊ะใส่เหรียญ 1 ชิ้น
  ถาดรองมือเปิดประตูด้านใน 4 ประตู 4 ชิ้น 
  ฝาครอบสวิทย์กระจกไฟฟ้า 4 ประตู 4 ชิ้น
ชุดที่ 4 ชุดภายในลายแคปล่า/ลายไม้ D-MAX CHEVROLET รุ่น CAB รุ่นแอร์เหลี่ยม แอร์กลม
ชุดมาตรฐาน 2 ประตู 1 ชุดมี 10 ชิ้น ราคา 2,000* บาท 
D-MAX 
  ประกอบไปด้วย แอร์ข้าง ซ้าย - ขวา 2 ชิ้น 
  คอนโซลวิทยุที่มีช่องแอร์กลาง 1 ชิ้น 
  เก๊ะใส่เหรียญ 1 ชิ้น 
  ถาดรองมือเปิดประตูด้านใน 2 ประตู 2 ชิ้น 
  ฝาครอบสวิทย์กระจกไฟฟ้า 2 ประตู 2 ชิ้น
ชุดที่ 5 

G-Wagon ราคา 2,700* บาท มีประมาณ 9 ชิ้น

 

คอนโซลไมค์ทั้งชิ้น(ใหญ่)

วิทยุ

ครอบเกียร์

ฝาครอบกล่องเก็บของกลาง

แผงควบคุมเปิด-ปิดกระจก 2 ชิ้น / หลัง ตัวเล็กอีก 2 ชิ้น

ฝาครอบช่องแอร์ซ้าย 1 ชิ้น  

Gwagon1 resize 
ชุดที่ 6

มิสซู Triton (ไตรตั่น)ราคา 1,900* บาท

 

แผงหน้ากากวิทยุ (ใหญ่) 

ครอบเกียบ (ชุดคอนโซลกลางชุดใหญ่) 

ฝาปิดกล่องเก็บของกลางที่พักแขน  

แผงควบคุมเปิด-ปิดกระจก 4 ชิ้น 

 

tritan 

ชุดที่ 7

 มิสซูซีเดียร์ แลนซอร์ ชุดมาตรฐาน 11 ชิ้น ราคา 2,500* บาท 

ช่องแอร์กลางคอนโซลยาว 1 ชิ้น 

คอนโซลปรับกระจกมองข้าง 1 ชิ้น  

คอนโซลเกียร์ 1 ชิ้น 

คอนโซลเปิดปิดกระจกประตู 4 ชิ้น 

หลุมดึงประตู 4 ชิ้น

cdia2 resize
 

 

 

cdia1
ชุดที่ 8

Toyota new วีออส ชุดมาตรฐาน 11 ชิ้น ราคา 2,500* บาท  

ตัวยูคาดข้างวิทยุ 3 ชิ้น 

ครอบเกียร์ 1 ชิ้น 

หัวเกรียร์ 1 ชิ้น 

คอนโซลเปิด-ปิดกระจก 4 ชิ้น 

ครอบฝาปิดกลางที่เข้าแขนกลางรถ 1 ชิ้น 

ครอบฝาที่วางแก้วหลัง 1 ชิ้น

 

new vios 
 ชุดที่ 9

Honda Accord งูเห่า ชุดมาตรฐาน 8 ชิ้น ราคา 3,000* บาท 

 

วิทยุ 1 ชิ้น

คอนโซลจุดบุหรี เกรียร์ 1 ชิ้น 

ฝาปิดกลองเท้าแขนกลาง 1ชิ้น 

ช่องแอร์หน้า ซ้าย - ขวา 2 ชิ้น 

คอนโซลเปิด - ปิด กระจก 4 ชิ้น

 

honda 
 

 

acord
 ชุดที่ 10

 Toyota Yaris ชุดมาตรฐาน 7 ชิ้น ราคา 2,500* บาท 

 

เส้นคาดข้างวิทยุ 2 ชิ้น 

ครอบเกียร์ 1 ชิ้น

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตูเส้นยาวใหญ่ 4 ชิ้น

yaris 
 ชุดที่ 11  Toyota New Atis ชุดเต็ม 12 ชิ้น ราคา 2,900* บาท 

  

เส้นคาดข้างวิทยุ 4 ชิ้น

ครอบเกียร์ 1 ชิ้น 

คอนโซลใต้แอร์ 2 ชิ้น 

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 4 ชิ้น 

หัวเกียร์ 1 ชิ้น

atira 
    Atis resize 
ชุดที่ 12  Toyota Atis หน้าหมู ชุดแบบโรงงาน 8 ชิ้น ราคา 1,900* บาท 

 

คอนโซลแอร์ 1 ชิ้น 

ลิ้นชักใต้แอร์ 2 ชิ้น 

คอนเกรียร์ 1 ชิ้น 

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 4 ชิ้น

atis1 resize
   Toyota Atis หน้าหมู ชุดเต็ม 11 ชิ้น ราคา 2,400* บาท 

 

คอนโซลแอร์ 1 ชิ้น 

ลิ้นชักใต้แอร์ 2 ชิ้น 

คอนเกรียร์ 1 ชิ้น 

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 4 ชิ้น 

ช่องแอร์ 2 ชิ้น และช่องแอร์กลางจอ วิทยุ 1 ชิ้น

atis2 resize
 ชุดที่ 12 Honda city ZX ชุดเต็ม 9 ชิ้น ราคา 2,500* บาท 

 

คอนโซลวิทยุ 1 ชิ้น 

ครอบเกียร์ 2 ชิ้น 

คอนโซลที่จุดบุหรี 1 ชิ้น 

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 4 ชิ้น 

ฝาปิดลิ้นซักเก็บของใต้ที่จุดบุหรี่ 1 ชิ้น

Zx 
ชุดที่ 13 Nissan Teda ชุดเท่าที่แกะได้ 12 ชิ้น ราคา 2,600* บาท 

 

คอนโซลวิทยุ 1 ชิ้น 

คอนโซลแอร์ 1 ชิ้น 

คอนโซลกลางรถยาวที่มีแอร์ 1 ชิ้น 

คอนโซลช่องแอร์ด้านคนขับ 1 ชิ้น 

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 4 ชิ้น 

ครอบที่ดึงประตูที่เป็นสีเงิน 4 ชิ้น

nisson
    Tda
 ชุดที่ 14  Masda 3 ชุดมาตราฐาน 11 ชิ้น ราคา 2,200* บาท 

 

คอนโซลวิทยุ 1 ชิ้น 

คอนโซลเกรียร์ 1 ชิ้น 

คอนโซลกลางเส้นยาว 1 ชิ้น  

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 4 ชิ้น 

หลุมมือดึงประดู 4 ชิ้น

masda 
    23022011818 resize
ชุดที่ 15

 Toyota รถตู้ตัวใหม่ชุดเล็ก 9 ชิ้น ราคา 3,400* บาท 

(เต็มชุดใหญ๋ ไม่เกิน 6500 บาท)

 

คอนโซลกลางยาววิทยุ 1 ชิ้น 

คอนโซลไมค์ 1 ชิ้น 

ฝากลองเก็บของคอนโซลบน 1 ชิ้น  

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 2 ชิ้น 

ช่องแอร์ 2 ชิ้น 

ครอบปิดกระจกมองข้างด้านใน 2 ชิ้น

toyota comnueter resize
 ชุดที่ 16  Toyota รถตู้ตัวใหม่ชุดเล็ก 9 ชิ้น ราคา 3,900* บาท 

(เต็มชุดใหญ๋ ไม่เกิน 6500 บาท)

 

คอนโซลกลางยาววิทยุ 1 ชิ้น 

คอนโซลไมค์ 1 ชิ้น 

ฝากลองเก็บของคอนโซลบน 1 ชิ้น  

คอนโซนเปิด - ปิด กระจกประตู 2 ชิ้น 

ช่องแอร์ 2 ชิ้น 

ครอบปิดกระจกมองข้างด้านใน 2 ชิ้น

new city1 resize 
   new city4 resize new city5 resize 
     

 

LEK Kevlar Donmuang | ราคาแบบเหมาคัน

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา กรุณาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 081-632-9659

รุ่น

ราคา       

 หมายเหตุ
Honda Civic ไดเมนชั้น 2000  
PCX 2500  
Cororado 4ประตู 3000 2ประตู 2000 
อีซูสุ Dmix 4 ประตู 3000 2ประตู 2000 
G-wagon / Strada สตาร์ด้า 2700
Toyota VIGO 4 ประตู 2800 2ประตู 2600 
Vios New ปี 2010 2500
Toyota Altis 1800  
Toyota New Altis ชุดใหญ่ 2900  
Honda Jazz XU 2010 ใหม่ 2500  
มิสซุ ซีเดียร์ 2500  
city ตัวแมลงสาบ 2000  
toyota ตู้หัวจรวด 1700  
honda accord ไฟท้าย 2 ก่อน         2800  
Crfiro  24V 2800 12V 2500
PCX ดำด้าน พ่นอย่างเดียว 500 ไม่เคลือบเงา
  800 เคลือบเงา
Honda 3 D 1800 – 2000  
BMW นกแก้ว 2500 / 8 ชิ้น  
Benz  220 ท้ายสามเหลี่ยม 3000 / 10 ชิ้น  
Toyota Yaris 7500 ชุดใหญ่
  6000 ชุดเล็ก

 

LEK Kevlar Donmuang | ราคาแบบแยกชิ้น 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา กรุณาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 081-632-9659

รายการ เคลือบฟิล์มเคฟล่า คาร์บอนเคฟล่า(ผ้า)/ไม้แท้ หมายเหตุ
กระจกมองข้างไม่รวมหูยึด 500เล็ก - 700ใหญ่ (ต่อคู่)     
กระจกมองข้างรวมหูข้างยึด 800เล็ก - 1000ใหญ่ (ต่อคู่)    
มือปิดประตูข้างนอก 500 ต่อ 4 ประตู    
หลุมมือปิดประตูใน 400 ต่อ 4 ประตู    
มือดันปิดประตูใน 500 ต่อ 4 ประตู    
คอนโซลควบคุมเปิดปิดกระจก 150เล็ก - 250 ใหญ่ ต่อชิ้น


(ฟิล์ม) 4ชิ้น 500เล็ก
          4ชิ้น 800ใหญ่ 

กรอบคอนโซลวิทยุหรือชุดคอนโทลแอร์ชิ้นกลาง 400เล็ก - 700ใหญ่ ต่อชิ้น    
กรอบครอบเกียร์ 200เล็ก - 400ใหญ่ ต่อชิ้น    
กรอบคอนโซลไมค์ 500เล็ก - 800ใหญ่ ต่อชิ้น    
ลิ้นชักเก็บของด้านคนนั่งขวา 400เล็ก - 600ใหญ่ ต่อชิ้น    
กรอบแอร์ 100เล็ก - 200ใหญ่ ต่อชิ้น    
ฝาครอบลิ้นชักเก็บของกลางรถ 400 บาท - 500 บาท ต่อชิ้น    
กระจังหน้ารถ 500เล็ก - 1000ใหญ่ ต่อชิ้น    
ฝาครอบไฟสปอท์ไลท์หน้า 400 บาท ต่อคู่    
หางเป็ด (หางหลัง) 800เล็ก - 1000ใหญ่ ต่อชิ้น    
หัวเกียร์ 200 บาท    
หัวเบรกมือ 150เล็ก - 200ใหญ่ ต่อชิ้น    
บังโคลนหน้ามอเตอร์ไซค์ 500เล็ก - 800ใหญ่ ต่อชิ้น 1500เล็ก - 2200ใหญ่  
พวงมาลัย
2500ไม้
2500คาร์บอนเคฟล่า
 
ฝากระโปรงหน้า   5500เล็ก - 9500ใหญ่  
หางหลัง (สปอยเลอหลัง) 800เล็ก - 2500ใหญ่ ต่อชิ้น 3000เล็ก - 5500ใหญ่